SOFTWARE

Software per a dissenyar, il·lustrar, modelar i animar en 2D i 3D

Eina per modelar, animar i renderitzar amb una gran flexibilitat de recursos per desenvolupar i dissenyar videojocs de primera qualitat, estudis de televisió, visualització arquitectònica, modelar interiors i objectes, animar personatges i proporcionar efectes visuals amb totes les característiques necessàries per aconseguir una creació amb un gran nivell de detall.

Disseny que treballa a partir de gràfics vectorials amb la funció de crear de manera artística gràfics a la web, logotips, icones, il·lustracions per llibres, i qualsevol obra de diverses mesures, així com l’edició digital tècnica.

Aplicació d’excel·lència en quant que deixa a l’abast dels clients poder dissenyar i fer creacions d’objectes 3D hiperrealistes creant textures per assets, formes, color amb molts detalls, per projectes cinematogràfics, videojocs o per al mercat ArchVIZ.

Biblioteca que permet tenir accés a molts recursos escanejats mitjançant la tècnica de fotogrametria. Podem trobar recursos amb diverses formes geomètriques tridimensionals, superfícies escanejades i transformades en materials pels motors de render, elements d’atles, entre altres, per a crear contingut.

Permet treballar el modelat i texturitzar en 3D esculpint i pintant geometria digitalment, amb un gran nivell de detall a través d’eines intuïtives i tàctils.

L’estàndard d’animació 3D a nivell global, modelat, simulació, desenvolupament de gràfics en 3D, que permeten crear models i animacions per a pel·lícules, produccions audiovisuals i videojocs en general.

Editor que forma part del programari Adobe Creative Cloud. Aquest serveix per a fer disseny gràfic i edició d’imatges digitals, permetent que es pugui incloure en animacions, composicions, etc.

Programa per a esculpir en 3D, escultura i pintura digital. Aquest permet esculpir com si fos una massa d’argila digital, per a modelar formes i crear persones i qualsevol personatge que vulguem inserir en 3D en els nostres projectes, al cinema, videojocs, etc.

Eina que facilita el disseny de roba en 3D per a videojocs, animacions, etc. Es treballa amb profunditat el detallisme i la qualitat de les textures.

Creació de models 3D a partir de diverses imatges realitzades amb una o més d’una càmera.

Software VR i AR

Kit de desenvolupament (SDK) que serveix per construir aplicacions de realitat augmentada (AR), que a partir de l’ús de lents màgiques poden entrellaçar elements del món físic real amb elements virtuals (models, blocs de lletres, imatges, etc.) pel motor de videojocs Unity, on poden observar-lo des de la pantalla. Destaca per la seva precisió, empoderament creatiu i visió avançada.

Motor de joc d’última generació, una eina de creació en 3D en temps real i avanç. També ofereix llibertat i control, experiències interactives i mons virtuals als seus creadors. Implementem Lumen i Nanite dins del flux de treball d’aprenentatge. Per descomptat utilitza C++ i Blueprints.

Programari per a crear arquitectures d’informació, prototips avançats i exportar-los a formats accessibles. Ofereix la possibilitat de dissenyar prototips i especificacions per a llocs web i aplicacions, introduint codis en llenguatge corrent. Per tant, genera llocs web HTML de col·laboració i treball en equip, entre d’altres. Els clients disposen d’una llibreria de recursos arrossegant, assignant accions, formats de widgets, com també poden compartir prototips amb altres usuaris.

Software para crear arquitecturas de información, prototipos avanzados y exportarlos a formatos accesibles. Ofrece la posibilidad de diseñar prototipos y especificaciones para sitios web y aplicaciones, introduciendo códigos en lenguaje corriente. Por lo tanto, genera sitios web HTML de colaboración y trabajo en equipo, entre otros. Los clientes disponen de una librería de recursos arrastrando, asignando acciones, formados widgets, como también pueden compartir prototipos con otros usuarios.

Tecnologia de realitat augmentada (AR) per sistemes de l’empresa multinacional Apple, que utilitza dades de les càmeres i sensors dels dispositius per combinar els objectes virtuals i els físics de l’entorn.

Entorn de desenvolupament integrat oficial per a la plataforma Android, que ofereix als seus usuaris les eines més ràpides fent possible l’accés des de la línia de comandaments a les eines SDK, per crear aplicacions per als dispositius Android. Previsualitzant el desenvolupament de les aplicacions en diferents smartphones i tauletes per observar com queda el codi editat, i pots publicar-les.

Entorno de desarrollo integrado oficial para la plataforma Android, que ofrece a sus usuarios las herramientas más rápidas haciendo posible el acceso desde la línea de mandos las herramientas SDK, para crear aplicaciones para los dispositivos de Android. Previsualizando el desarrollo de las aplicaciones en diferentes smartphones y tablets para observar como queda el código editado, y puedes publicarlas.

Plataforma per a crear simulacions multiplataforma i experiències interactives 3D. Realitat Augmentada o Mixta per a desenvolupar diferents eines de treball per a: enginyeries, sanitària, oci, educació, investigació i tot un ventall de propostes en diferents camps i sectors.

Software per a post-producció i VFX

Programa basado en nodos que toma como función principal la creación de efectos visuales y animación 3D por profesionales, gracias al uso de herramientas de Computer Graphics como el modelado 3D.

Aplicación multimedia que permite crear, editar, dividir y producir videos de máxima calidad, incluso, edición de video de 360° y visualización con ojeras VR. La App da la posibilidad de incorporar música, audio multicanal y efectos visuales, disponible por dispositivos de Apple Inc. Además, tienes acceso a efectos de música, efectos de sonido, transiciones, aspectos de color, motor de render, plantillas cinematográficas de títulos 3D con fondos y animaciones integradas.

After Effects

Aplicación basada en nodos desarrollada por Adobe, permite realizar composiciones y efectos visuales empleados a la postproducción.

Software de edición de video y películas no lineal (NLE), que permite la edición fuera de línea y en línea, con una calidad excelente de video SD sin comprimir, HD, 2K, 4K, Ultra y 8K, puedes trabajar sin desconexión, gran espacio de almacenamiento, no es necesario copiar y codificar los videos, muchos efectos visuales y posibilidades cromáticas, y puedes hacer copias de seguridad en nubes.

Edición de video no lineal (NLE) con opción para sincronizar audio, herramientas de edición de línea de tiempo, transiciones, etc. El programa destaca para ser una de las mejores herramientas por la corrección de color basado en nodos ilimitadas, y por la capacidad de revisión, buscar metadatos, copiar, mover, codificar clips, etc. Puede parecer simple, pero contiene 4 páginas – Media, edit, Colour y Deliver.

Toma como objetivo poder aplicar efectos visuales y gráficos de animación en los títulos, créditos, introducciones y combinar imágenes y videos, creándose de nueces, o bien haciendo uso de añadidos para reducir la carga de trabajo. Compatible con otros programarios de Adobe.

Programa de animación 2D para producciones audiovisuales, series o videojuegos. Adobe Animate es una propuesta profesional para la creación de contenidos bidimensionales que está creciendo mucho al sector de la animación.

Software de edición de videos líder del sector por películas, TV y la Web. Este es compatible para trabajar con otros servicios y aplicaciones de Adobe para crear ficheros con mejor calidad, editando con cualquier formato, incluso realidad virtual.

Edición de audio y música profesional con funciones por Windows y Mac. Sus funciones más relevantes son grabar, editar música, voz, cortar, enganchar, silenciar, comprimir, amplificar, añadir efectos de eco, etc. Las ediciones admiten muchos formatos de ficheros de audio y música como por ejemplo MP3, WAV, WMA, GSM, entre otras. Además, contiene una biblioteca con centenares de efectos de sonido y clips de música gratuitos.

Software de edición de audio líder del sector. Este es compatible para trabajar con otros servicios y aplicaciones de Adobe para crear ficheros con mejor calidad, editando con cualquier formato, incluso realidad virtual.

Gestió i organització – Networking

Plataforma que facilita el trabajo colaborativo con un control de todas las versiones Git que se han efectuado principalmente por la creación de código fuente de programas de ordenador.

Aplicación que facilita la gestión u organización de los proyectos y las tareas personales y profesionales a partir de tableros, listas y tarjetas, que permiten indicar cuáles son las prioridades de una manera más gráfica, desde el trabajo colaborativo o individual.

Software que facilita la planificación y gestión de proyectos para optimizar la productividad, potenciar el trabajo colaborativo y contribuir a la rentabilidad empresarial.

Conjunto de herramientas de la empresa Microsoft reconocido como entorno integrado de desarrollo, principalmente para desarrollar aplicaciones como por ejemplo videojuegos y gráficas por Android, iOs, Mac, Windows, y servicios de web de la plataforma .NET, que permite escribir código rápidamente, edición, programar, depurar, etc.

ClickUp

Aplicación que facilita la gestión u organización de los proyectos y las tareas personales y profesionales a partir de tableros, listas y tarjetas, que permiten indicar cuáles son las prioridades de una manera más gráfica, desde el trabajo colaborativo o individual. Utiliza metodología «Agile».

Plataforma de google que deja a la disponibilidad de sus clientes un gran abanico de productos on-line en una estructura favorecedora del trabajo colaborativo entre agentes, y la disposición de obtener una cuenta educativa ilimitada. Algunas de las herramientas son: Google Calendar, Google Drive, Hangouts, etc.