Política de Privacitat Informació sobre la Política de Privacitat El present document regula la Política de Privacitat del lloc web titularitat de COL·LEGI SANT MARC DE SARRIA, S.A. (en endavant, "SANT MARC" o "Lloc Web"), així com el conjunt d'informació en matèria de protecció de dades al qual pot tenir accés l'interessat en compliment de l'article 13 i 14 del Reglament General de Protecció de Dades i de l'article 11 de la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals.   Informació sobre SANT MARC SANT MARC és una Escola privada espanyola a distància i presencial d'educació online, amb seu central a Barcelona i presència a Mèxic. Responsable del tractament

 • Denominació social: COLEGIO SANT MARC DE SARRIA, S.A.
 • CIF: A-08334914
 • Adreça: C/ Carrasco i Formiguera 12, 08017, Barcelona, Espanya.
 • Correu electrònic: secretaria@santmarc.com

  Aplicació d' aquesta Política de Privacitat La present Política de Privacitat regula el tractament de dades dut a terme per SANT MARC en relació amb els usuaris que accedeixin o es posin en contacte amb SANT MARC a través del Lloc Web: www.santmarc.com i els seus subdominis. Així com la resta de tractaments que dugui a terme. L' anterior abastaria el tractament de dades personals de:

 • Alumnes, alumnis i potencials alumnes.
 • Professors, col·laboradors, investigadors i autors.
 • Candidats i empleats.
 • Proveïdors i/o possibles proveïdors.
 • Inversors i/o possibles inversors.

Per tant, la present Política de Privacitat reflecteix la informació relativa al tractament respecte a les diferents categories d' interessats indicades.   Finalitats del tractament i bases legitimadores En el present apartat s' estableixen les finalitats i bases legitimadores genèriques en funció dels tractaments de dades de caràcter personal duts a terme per SANT MARC:

 • Consentiment de l'interessat (art. 6.1.a) RGPD):
  1. Tramesa de publicitat i informació comercial sobre els cursos i estudis.
  2. Formar part dels processos de selecció duts a terme per SANT MARC.
 • Execució contractual i mesures precontractuals (article 1.b) RGPD):
  1. Executar el servei contractat o formalitzar la relació establerta.
  2. Dur a terme la proposta demanada per l' interessat.
  3. Comunicació necessària per al manteniment de la relació contractual.
  4. Contractació del personal.
  5. Desenvolupar activitats formatives.
 • Compliment d'una obligació legal (article 1.c) RGPD):

Comunicar informació a autoritats públiques, reguladors o òrgans governamentals en aquells supòsits en què sigui necessari fer-ho per llei, normativa local o en el compliment d' obligacions regulatòries.

 • Interès legítim del responsable del tractament (article 1.f) RGPD):
  1. tractament de les dades de contacte.
  2. Tramesa de publicitat i informació comercial sobre els cursos i estudis oferts per SANT MARC per qualsevol via, inclosa l'electrònica, en existir una relació contractual prèvia amb l'interessat, sent aquesta publicitat pròpia (en relació amb l'article 21.2 LSSICE).
  3. Control de la seguretat i integritat de persones, béns i instal·lacions.
  4. Tractament de les dades de la persona de contacte d'una empresa, o persones físiques, a efectes de localització professional i en funció de la prestació dels serveis que ofereixen (en relació amb l'article 19 LOPDGDD).

Vostè queda informat que totes les dades que SANT MARC li sol·liciti o li pugui sol·licitar són necessàries per a les finalitats descrites en la present política de privacitat i el fet de no facilitar-les suposaria la impossibilitat de poder contactar amb vostè o gestionar la sol·licitud que realitzi a SANT MARC. Així mateix, SANT MARC es reserva la facultat de no respondre o tramitar sol·licituds que no incloguin les dades que li siguin sol·licitades.Per això, li indiquem que els camps marcats amb un bifoca (*) seran obligatoris, en el cas que aquestes dades no siguin facilitades per SANT MARC no podrà prestar-li el servei o atendre la seva petició o sol·licitud. Vostè garanteix la veracitat de les dades de caràcter personal proporcionades a SANT MARC, per la qual cosa SANT MARC podrà sol·licitar-li periòdicament la revisió i actualització de les dades personals que sobre vostè conservi. Així mateix, l'informem que la mera navegació pel Lloc Web, en general, no implicarà el tractament de les seves dades personals, més enllà de, en casos concrets, la seva adreça IP i dades relatives a la seva navegació, amb la finalitat de gestionar i optimitzar el Lloc Web, en base a l'interès legítim de SANT MARC de preservar la seguretat i integritat del Lloc Web.   Drets dels interessats Vostè podrà exercitar els drets que li reconeix la normativa vigent en matèria de protecció de dades, els quals són:

 • Dret a demanar l' accés a les dades personals relatives a l' interessat.
 • Dret a demanar la rectificació de les dades incorrectes.
 • Dret a sol·licitar la supressió de les seves dades.
 • Dret a demanar la limitació del tractament.
 • Dret d'oposició al tractament.
 • Dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Dret a no ser objecte de decisions individuals automatitzades.
 • Revocació del consentiment.

En qualsevol cas, podrà exercir els seus drets de modificació o supressió de les seves dades mitjançant sol·licitud dirigida a COLEGIO SANT MARC DE SARRIA, S.A., amb domicili al C/ Carrasco i Formiguera 12, 08017, Barcelona, Espanya, o a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santmarc.com, adjuntant còpia del seu DNI o documentació acreditativa de la seva identitat.Pot accedir als formularis dels drets punxant en cadascun d' ells. Finalment, en cas que vostè desitja més informació sobre els seus drets en matèria de protecció de dades o precisi presentar una reclamació podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili a Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es).  Terminis de conservació de les dades En compliment de l' article 5.1.e) del Reglament General de Protecció de Dades, el termini de conservació de les seves dades vindrà determinat en funció de la durada de la seva relació amb SANT MARC i dels períodes establerts legalment. En aquest sentit, els criteris que SANT MARC utilitza per fixar els terminis de conservació de les seves dades han estat determinats d' acord amb els requisits establerts en la legislació, reglaments, directrius i normatives aplicables, així com els requisits operacionals de SANT MARC relacionats amb la correcta gestió de la relació existent amb les diferents categories d' interessats.En aquest sentit, les seves dades seran conservades mentre mantingui qualsevol relació comercial o contractual amb SANT MARC. Una vegada finalitzada la mateixa, es procedirà a l' eliminació de les seves dades personals en el moment en què s' hagin dut a terme totes les accions necessàries per gestionar i donar per conclosa qualsevol obligació que pogués subsistir entre les parts, duent a terme en aquest període, totes les gestions administratives necessàries, excepte en cas de vostè ens hagi facilitat el seu consentiment exprés per enviar-li comunicacions comercials o participar en processos de selecció del resta d' empreses del grup, cas en el qual les seves dades es conservaran fins que mostri la seva oposició. Sens perjudici de l' anterior, les seves dades seran conservades degudament bloquejades, mentre puguin derivar-se responsabilitats de l' execució de la nostra relació contractual o precontractual, així com per al compliment d' altres obligacions legals a càrrec de SANT MARC. Referent a això, SANT MARC garanteix que no tractarà aquestes dades llevat que sigui necessària per a la formulació, exercici o defensa de reclamacions o quan SANT MARC sigui requerida per facilitar-les a l' Administració Pública, Jutges i Tribunals durant el període de prescripció dels seus drets o obligacions legals.  Destinataris de les seves dades i transferències internacionals de dades Les dades personals que vostè proporcioni a SANT MARC podran ser comunicades a terceres parts a les quals SANT MARC està obligada a transmetre informació, com a autoritats públiques, amb la finalitat de donar compliment amb els requeriments d'aquestes autoritats i la normativa aplicable, si s'escau.Al seu torn, seran comunicats a aquelles terceres empreses, proveïdors, que per a la prestació dels seus serveis SANT MARC li hagi de facilitar dades de caràcter personal; amb aquestes s' han signat els corresponents contractes d' encarregat de tractament com s' especifica en els articles 28 i 29 del RGPD.   Seguretat de les dades SANT MARC compta amb polítiques apropiades i mesures tècniques i organitzatives per salvaguardar i protegir les seves dades personals contra accions indesitjables com l'accés il·legal o no autoritzat, pèrdua o destrucció accidental, danys, ús i divulgació il·legal o no autoritzada. Així mateix, SANT MARC prendrà totes les precaucions raonables per garantir que els empleats que tenen accés a les seves dades personals hagin rebut la capacitació adequada. En tot cas, se l' informa que qualsevol transmissió de dades a través d' Internet no és completament segura i, com a tal, es realitza sota el seu propi risc. Tot i que farem tot el possible per protegir les seves dades personals, SANT MARC no pot garantir la seguretat de les dades personals transmeses a través del nostre Lloc Web.   Autoritat de control En cas que vostè desitja més informació sobre els seus drets en matèria de protecció de dades o precisi presentar una reclamació podrà dirigir-se a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, amb domicili a Calle Jorge Juan, 6, 28001, Madrid (www.aepd.es).   Contacta amb SANT MARC Si té dubtes o qüestions que transmetre a SANT MARC en relació amb el tractament de les seves dades personals pot adreçar-se per escrit a COLEGIO SANT MARC DE SARRIA, S.A., amb domicili a Carrasco i Formiguera 12, 08017, Barcelona Espanya o a la següent adreça de correu electrònic: secretaria@santmarc.com Informació sobre el perfilat de dades de caràcter personal L'informem que, en el moment que sol·liciti informació sobre un dels nostres estudis a través de qualsevol dels nostres formularis web, es procedirà a realitzar un perfilat de les seves dades de caràcter personal. La finalitat d' aquest perfilat és poder-li oferir, en funció de les dades que ens ha facilitat, informació sobre estudis que poguessin ser del seu interès, en relació a les seves inquietuds, preferències i necessitats. La base que legitima aquest tractament és l' interès legítim del responsable. Conforme al mateix, s' ha realitzat un judici de ponderació respecte als drets i llibertats fonamentals dels interessats, així com una valoració sobre el nivell d' intromissió en la intimitat i privacitat dels mateixos.Com a resultat d' ambdós procediments, s' ha determinat que en cap moment es produeix una intromissió en la privacitat dels interessats, atès que respon a les expectatives raonables que aquests poguessin tenir. En el cas que vulgui accedir a informació addicional, no dubti a posar-se en contacte amb secretaria@santmarc.com